ค้นหางานด่วน !

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 129 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 เมษายน 2567

หมวดหมู่: งานราชการ

 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี     จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

 

2. เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

 

3. เจ้าพนักงานพัสดุ     จำนวน 4 อัตรา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาหรือทางด้านโสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมลชลเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีโทรคมนาคม

 

4. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี     จำนวน 11 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

 

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ     จำนวน 12 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

 

6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล     จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

 

7. ผู้ช่วยสัตวบาล     จำนวน 20 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร

 


กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

8. เจ้าพนักงานการเกษตร     จำนวน 3 อัตรา

-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม

 

9. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา     จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาการถ่ายภาพและวิดีทัศน์


10. นายช่างศิลป์    จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์สาขาวิชาการออกแบบสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

 
11. นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 

12. นายช่างเทคนิค    จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเครื่องกล

 

13. พนักงานวิทยุสื่อสาร     จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคมหรือช่างไฟฟ้า

 


กลุ่มงานบริหารทั่วไป

14. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป      จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

 

15. นักวิชาการเผยแพร่     จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร

 

16. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย     จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิแผนที่ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 

17. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ     จำนวน 52 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางสารสนเทศภูมิศาสตร

 

18. นักวิทยาศาสตร์      จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ทางชีววิทยา ทางสัตววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ หรือทางพันธุศาสตร์โมเลกุล

 


กลุ่มงานวิชาชีพ

19. นักวิชาการคอมพิวเตอร์     จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

20. สัตแพทย์      จำนวน 10 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

 
วิธีการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ https://dnp.thaijobjob.com/ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร  <คลิกที่นี่> 

สมัครออนไลน์  <คลิกที่นี่>

19 เมษายน 2567

ผู้ชม 21 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 20525902
Engine by shopup.com