ค้นหางานด่วน !

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่: บริษัทชั้นนำ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บสก.

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จที่ BAM มุ่งสู่การเป็นบริษัท บริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

     1. เจ้าหน้าที่พัฒนาสินทรัพย์ประจำสำนักงานระยอง / ฉะเชิงเทรา

     คุณสมบัติ

     - ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

     - การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

      - มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

      - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

      - สามารถขับรถยนต์ได้

      - หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

     2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

     คุณสมบัติ

      - ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

      - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา Computer Science, Computer Engineering , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

      - มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Policy) การตรวจสอบการควบคุมภายในทั่วไป (General Control) การตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงาน (Application Control) และการตรวจสอบการบริหารจัดการแผนฉุกเฉิน/แผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Disaster Recovery Plan/Business Continuity Plan) ในธุรกรรมเกี่ยวกับสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ หากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น The Certified Information Systems Auditor (CISA) เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

      - มีทักษะในการนำเสนองานที่ดี

      - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน และมีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่ดี

      - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 

     3. เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

     คุณสมบัติ

      - ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

      - การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

      - มีความรู้เกี่ยวกฎหมายธุรกิจและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายบริษัทมหาชน เป็นอย่างดี

      - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการควบคุมและกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance) ในบริษัทจดทะเบียนหรือสถาบันการเงินอย่างน้อย 3 ปี

      - มีทักษะด้านการสื่อสาร รวมทั้งมีความสามารถในการจัดทำรายยงานและการนำเสนองาน

      - มีความสามารถในการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฏระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจน ให้คำปรึกษาแนะนำและตอบคำถามแก่พนักงาน

 

     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์

     คุณสมบัติ

      - ชาย หรือ หญิง

      - อายุไม่เกิน 30 ปี

      - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

      - บุคลิกภาพดี ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ รักงานบริการ สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้

      - สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

      - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

 

     5. ผู้จัดการกลุ่มกระทบยอดบัญชีและพัฒนาระบบบัญชี

     ความรับผิดชอบ

     - สอบทานรายงานการกระทบยอดบัญชีต่างๆ โดยครอบคลุมบัญชีทางด้านสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

     - สอบทานหารายการที่ผิดปกติ รายการค้างนาน และการยุติการติดตามหนี้

     - วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงานของระบบบัญชีให้รองรับธุรกิจของบริษัท

     - ศึกษาและหาวิธีการกระทบยอดจากระบบที่มีอยู่

      คุณสมบัติ

      - ชาย / หญิง

      - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี / ตรวจสอบภายใน

      - มีประสบการณ์การทำงานด้านกระทบยอดบัญชี Reconcile รายการบัญชี

      - มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาและวางระบบบัญชี

      - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Window office (Excel , Powerpoint, Word)

      - สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน และภายนอกได้ เช่น ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาบัญชี

 

     6. ผู้จัดการกลุ่มภาษีอากร

     ความรับผิดชอบ

      - จัดการควบคุมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีอย่างครบถ้วนในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคล , ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีมูลค่าเพิ่ม

      - ตรวจสอบการคำนวณการยื่นภาษีของบริษัทเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร รวมถึงการขอคืนภาษี

      - จัดการคำนวณติดตามและวิเคราะห์ภาษีรอการตัดบัญชีของบริษัท

      - ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีและประสานงานกับกรมสรรพากร

      - ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องการปฏิบัติตามภาษีที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแนะนำการปรับปรุงและปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

      - ให้คำปรึกษาในเรื่องการปฏิบัติตามภาษี

     คุณสมบัติ

     - ชาย / หญิง

     - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี / ภาษีอากร

     - มีประสบการณ์การทำงานด้านภาษีอากรอย่างน้อย 3-5 ปี เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล , ภาษีธุรกิจเฉพาะ , ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษี หัก ณ ที่จ่าย และ Deferred Tax ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

     - หากมีประสบการณ์ด้านภาษีอากรจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

     - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Window office (Excel , Powerpoint, Word)

     - สามารถติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน และภายนอกได้ เช่น กลต. , ตลท. , และกรมสรรพากร

 

     7. เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา

     คุณสมบัติ

      - เพศชาย

      - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

      - มีประสบการณ์งานด้านการจดทะเบียนนิติกรรม เช่น จดทะเบียนจำนอง โอนขาย ไถ่ถอน ฯลฯ

 

     8. เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

     คุณสมบัติ

      - ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

      - การศึกษาระดับปริญญาตรี

      - มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี

      - มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

      - มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ

      - มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

      - หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร . 0-2267-1900 ต่อ 1104-1107  เวลาทำการ 08.30 น. - 17.00 น.

 

                                 สมัครงานออนไลน์

14 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 761 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 4841605
Engine by shopup.com