ค้นหางานด่วน !

มทร.ธัญบุรี ผลิต ‘พยาบาลมืออาชีพ’ รับสังคมสูงวัยและผู้ป่วยวิกฤต

หมวดหมู่: หมวดหมู่บทความ


          นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)ผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดเผยแนวทางในการผลิตบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ที่มุ่งเน้น ‘การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการพยาบาลมืออาชีพ’ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นและสร้างความแตกต่าง สามารถให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้รับบริการอย่างมืออาชีพ ด้วยการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในหน่วยวิกฤต รวมทั้งเน้นทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ

 

 

          ความต้องการบริการด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเตรียมและผลิตกำลังคนในสาขาพยาบาลศาสตร์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหากับการขาดแคลนกำลังคนในด้านนี้และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเคลื่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ของประเทศ ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ การทำการสอน ทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ถือเป็นกลุ่มวิชาชีพด้านสุขภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ปณิธานที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถให้บริการทางการพยาบาลแบบมืออาชีพ ปรับตัวในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

          นายแพทย์ธงชัย กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 4 ปี ในคณะพยาบาลศาสตร์จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีโอกาส ทรัพยากร บรรยากาศ และเสรีภาพในการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวย ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งและบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ กับเครือโรงพยาบาลพญาไท เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาทางวิชาชีพการพยาบาล ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ทางการพยาบาล และร่วมมือในการจัดหาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติทางการพยาบาลที่เหมาะสม ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้

 

 

          ขณะเดียวกันทางเครือโรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโลฯ ยังเตรียมให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ที่ประสงค์ขอรับทุน และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของเครือ รพ.พญาไท และรพ.เปาโลฯ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 - 4 คนละ 1 แสนบาทต่อปี ถือเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์อย่างสมบูรณ์เพื่ออนาคตที่มั่นคง สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.nurse.rmutt.ac.th หรือสอบถามโทร. 02 549 3310

13 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 247 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6018064
Engine by shopup.com