ค้นหางานด่วน !

ประกันสังคม สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนไตรมาส 2 ปี 62 สูงถึง 3 หมื่นกว่าล้านบาท

หมวดหมู่: รวมบทความ

 

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผย ผลการดำเนินงานการบริหารการลงทุนประกันสังคม กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 ว่า สถานะเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคม ณ 30 มิถุนายน 2562 มีเงินลงทุนจำนวน 2.02 ล้านล้านบาท ประกอบด้วยเงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาลจำนวน 1.41 ล้านล้านบาท และดอกผลจากการลงทุนสะสม 611,017 ล้านบาท โดยเงินลงทุนสามารถแบ่งออกเป็น หลักทรัพย์ที่มีความมั่งคงสูงร้อยละ 78.5 และหลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 21.5 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม ที่กำหนดกรอบการลงทุนในหลักทรัพย์เสี่ยงไม่เกินร้อยละ 40 และอยู่ภายใต้ค่าความเสี่ยงที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ในไตรมาส 2 ปี 2562 ตั้งแต่มกราคม – มิถุนายน 2562 สำนักงานประกันสังคมสามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนประกันสังคมได้ จำนวน 30,620 ล้านบาท
         เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อาทิ จำนวนการใช้บริการของผู้ประกันตน ทั้ง 7 กรณี อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ จำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 จำนวนสถานประกอบการ รวมทั้งข้อมูล การลงทุนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนเชื่อมั่นในการบริหารกองทุนและสร้างผลตอบแทนสะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่กองทุนประกันสังคมสามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแล และพัฒนาสิทธิประโยชน์กลับคืนสู่ผู้ประกันตนทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

...............................
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

06 กันยายน 2562

ผู้ชม 134 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5798701
Engine by shopup.com