ค้นหางานด่วน !

ประกันสังคมมุ่งแก้ไขปัญหาผู้ประกันตนเรื่องร้องเรียนสำเร็จ 95.79

หมวดหมู่: รวมบทความ

 

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินงานแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ เดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาว่า มีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาในระบบจำนวนทั้งสิ้น 380 เรื่อง ในจำนวนนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องได้แล้วเสร็จภายใน 25 วันทำการ เป็นจำนวนถึง 364 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.79 ส่วนที่เหลือได้ทยอยแก้ปัญหาได้ลุล่วงไปตามลำดับ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้วางระบบปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ผู้ร้องได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้ โดยด่วนภายใน 7 วัน แต่หากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนให้ดำเนินการตอบกลับภายใน 25 วัน แยกเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาอุปสรรคในการรับบริการสูงที่สุด ได้แก่

 

          (1.) ร้องเรียนสถานประกอบการจำนวน 198 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 52.11

 

          (2.) ร้องเรียนสถานพยาบาล จำนวน 50 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.16

 

          (3.) ร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม จำนวน 49 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ12.89

 

          (4.) ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง/เขตพื้นที่/จังหวัด จำนวน 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.05

 

          (5.) ร้องเรียนระบบของสำนักงานประกันสังคมจำนวน 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.26

 

          (6.) ร้องเรียนเรื่องอื่นๆ จำนวน 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.21

 

          (7.) ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล 1506 จำนวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.79

 

          (8.) ร้องเรียนระบบของศูนย์บริการข้อมูล 1506 จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.53

 

          สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมได้มีช่องทางให้ผู้ประกันตนสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก โดยยื่นร้องเรียนด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th หรือที่เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ www.1111.go.th เป็นต้น

 


ที่มา : ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

23 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 68 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 4851787
Engine by shopup.com