ค้นหางานด่วน !

5 ทักษะสำคัญด้านงาน HR ที่ผู้บริหารมืออาชีพต้องรู้

หมวดหมู่: HR

          สิ่งสำคัญของผู้บริหารนั้นนอกจากการวางแผนบริหารงานธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว ควรที่จะยังต้องมีความรู้และทักษะในงานด้าน HR ด้วย แนวคิดปัจจุบันในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มักจะถูกกำหนดให้เป็นสมรรถนะหนึ่งของผู้บริหารหน่วยงานระดับต่างๆ ให้มีหน้าที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงานจนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป

          จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการบริหารคนจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงานนั้นเอง ดังนั้น การพัฒนาให้ผู้บริหารมีทักษะในการบริหารจัดการคน ตั้งแต่การวางแผนกำลังคน คัดเลือก พัฒนาและดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำระบบ/เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้อย่างถูกต้อง จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร

 

 

 

ทักษะการบริหารคนทางด้าน HR สำหรับหัวหน้างาน

          1.ความรู้เรื่องกฎหมาย

          ถึงผู้บริหารจะไม่ใช่นักกฎหมายโดยตรงแต่ก็ควรรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นสำหรับพนักงาน  กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เพื่อที่จะสามารถบริหารบุคคลได้อย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว้ และกฎหมายหลักๆที่ต้องรู้ก็คือ

         - กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

          เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องสิทธิ หน้าที่ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เช่น การกำหนดจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ  การกำหนดในเรื่องของแรงงานหญิง แรงงานเด็ก หากนายจ้างไม่รู้กฎหมายหมวดนี้และกำหนดค่าจ้างที่ขัดแย้งกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน สัญญาจ้างก็จะเป็นโมฆะ

          - สัญญาจ้างแรงงาน

          เป็นการจำกัดเรื่องเสรีภาพ ในการทำสัญญาจ้างลูกจ้าง เป็นข้อสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ส่วนใหญ่จ้างโดยการทำเป็นหนังสือ ซึ่งลูกจ้างตกลงทำงานให้แก่บุคคลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “นายจ้าง” ต้องจ่ายค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ทำงานให้

          - กฎหมายประกันสังคม

          เป็นกฎหมายที่กำหนดในเรื่องของหลักประกันแก่บุคคลในสังคม โดยมีการจ่ายเงินเข้ากองทุน แล้วเฉลี่ยคืนให้กับลูกจ้าง

          2.มีทักษะการสื่อสารที่ดี

          ความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ ทักษะการสื่อสารที่ดีสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม ทั้งการเขียน ฟัง พูด เพื่อให้ผู้รับสารได้ทำตามสารได้อย่างถูกต้องและเข้าใจตรงกันมากที่สุด และทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย

          3.ทักษะการจัดการคน 

          เมื่อผู้บริหารต้องเป็น Business Partner  เป็นคนที่มีส่วนร่วมกำหนดกลยุทธ์ของแบรนด์มากที่สุด เพราะฉะนั้นทักษะการจัดการคนก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นการช่วยในการดึงดูดคนเก่งๆ เข้ามา และรักษาให้อยู่ในองค์กรได้  และเหมาะกับคนรุ่นใหม่ด้วย เช่นต้องคอยปรับเพิ่ม สวัสดิการต่างๆให้เหมาะสม หรือกฎในการทำงานประจำ หลายองค์กรเริ่มมีการจ้างพนักงานในเงื่อนไขแบบไม่ประจำมากขึ้น เพราะพนักงานบางคนยังอยากทำงานกับองค์กร แต่ไม่ต้องการทำงานเต็มเวลา จึงเป็นข้อเสนอร่วมกันในการทำงานตามเวลาเท่านั้น ซึ่งลูกจ้างก็ได้ทำงานอื่นร่วมด้วย ส่วนใหญ่จะเห็นในสายงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะด้านจริงๆ องค์กรก็ไม่อยากหาพนักงานคนใหม่เพราะต้องเสียเวลาในการอบรมใหม่อีกมาก

          4.ทักษะการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นผู้อื่น

          ความสามารถสร้างแรงบันดาลใจและการกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดพลังงานเชิงบวกนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นอีกทักษะที่ผู้บริหารต้องมี เช่น การให้ข้อคิดในการทำงาน การพัฒนาตนเองในการทำงาน หรือการเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน เป็นต้น  ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างพลังงานบวก ต้องสื่อสารด้วยความถูกต้อง สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น บอกกล่าวความจำเป็นที่เกิดขึ้น และข้อดีข้อเสียต่าง ๆ เพื่อสร้างกำลังใจทำงานต่อไป ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานให้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพและมีความรักในองค์กรมากขึ้น

          5.ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

          ทักษะการแก้ปัญหาในผู้บริหารนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และก่อนการแก้ปัญหาต้องเข้าใจและมีความชัดเจนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุด เพราะมีผลสืบเนื่องต่อไปถึงการพัฒนาทางเลือกแก้ปัญหา ส่วนการตัดสินใจเกิดขึ้นหลังจากได้ผ่านการประเมินแต่ละทางเลือก แล้วจึงทำการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรได้อย่างเหมาะสม  ดังนั้นผู้บริหารยุค 4.0 ต้องมีครบทุกทักษะตามที่กล่าวมา จึงจะครบกระบวนการการเป็นผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดูแลธุรกิจและองค์กรได้อย่างยั่งยืน

 

ที่มา : www.moneytable.com

04 กันยายน 2562

ผู้ชม 175 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5798749
Engine by shopup.com