ค้นหางานด่วน !

วท.ชลบุรี เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาธารณรัฐประขาชนจีน

หมวดหมู่: หมวดหมู่บทความ


 

          นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย.2563 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม(NEW GROWTH ENGINE) ที่ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางให้สอดคล้องกับความต้องการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมของประเทศ ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา หรือ Excellent Center ด้านสาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงขนส่งทางราง นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้เป็นสถานศึกษามุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในสาขายานยนต์ไฟฟ้าและการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อสนองความต้องการกำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาและการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน

 

 


          ผอ.วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กล่าวต่อไปว่า วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีตระหนักถึงการความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ประเทศจีน จึงได้ทำโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม(NEW GROWTH ENGINE) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่จำเป็นก่อนการเดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านภาษาจีนและมีความรู้ด้านวัฒนธรรมจีน รวมถึงทักษะในการสื่อสารเพื่อให้สามารถอยู่ได้ในสังคมโลกอย่างมีความสุข

 

 

 

          “นักศึกษาที่จะเดินทางไปฝึกประสบการณ์ครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงขนส่งทางราง 40 คน สาขายานยนต์ไฟฟ้า 10 คน และสาขาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ 10 คน ซึ่งทุกคนที่เดินทางไปฝึกประสบการณ์กลับมาจะมีโอกาสได้รับค่าตัวหรือค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่จะเอาชนะกับดักรายได้ปานกลางของประเทศ ทำให้นักศึกษาอาชีวะมีความก้าวหน้า มีความชำนาญในสาขานั้น ๆ อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้รุ่นน้อง ๆ สนใจหันมาเรียนสายอาชีวศึกษามากขึ้น และยังเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์เด็กอาชีวะที่ไม่มีเรื่องการทะเลาะวิวาท และสอศ.ก็มีการปรับหลักสูตรใหม่ เพิ่มสาขาใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรม ทำให้การเรียนอาชีวศึกษาเป็นทางเลือกของการมีอาชีพในการอนาคต ที่สำคัญมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้าประเทศจะมีความต้องการกำลังคนกว่า 475,000 อัตรา โดยในจำนวนนี้จะเป็นความต้องการนักศึกษาอาชีวะถึง 54%

#่job2news #วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

25 พฤศจิกายน 2563

ผู้ชม 157 ครั้ง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6984068
Engine by shopup.com