ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

ประเภทงาน : อื่น ๆประกาศวันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - ศิลปศาสตร์ฺ-มนุษยศาสตร์
  - สังคมศาสตร์
  - บริหารธุรกิจ
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ไม่ระบุ

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. ดูแล ประมวล วิเคราะห์ และติดต่อประสานงานกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ 
2. ดูแลประสานงานกับภาครัฐเพื่อติดตามความเคลื่อนไหว กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า และการลงทุนเพื่อเผยแพร่ให้สมาชิกได้รับทราบ
3. ดูแลประสานงานคณะผู้แทนการค้าการลงทุนจากกลุ่มประเทศที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศ: ชาย / หญิง
• อายุ: 22 - 28 ปี
• วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี / โท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์: มีประสบการณ์วิชาการด้านเศรษฐกิจ หรือการค้าระหว่างประเทศ 1 - 2 ปี
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี
• ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (มีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน)

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ดังนี้

1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและการดำเนินการกับรัฐ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม
3. ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดหรือใบรับรองคุณภาพสินค้า
6. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม
7. ส่งเสริมนักอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางสำหรับนักอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม

วิธีการสมัคร

สนใจสามารถสอบถามและส่งรายละเอียดมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  โทรศัพท์ 02-345-1077 – 9   Email: hr.recruit.fti@gmail.com  

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : kanokwanp@off.fti.or.th โทร : 023451077-9 เว็บไซต์ : www.fti.or.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แผนที่บริษัท

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8506225
Engine by shopup.com