ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่วิชาการ

ประเภทงาน : เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/ประกันประกาศวันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ไม่ระบุ

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

จัดทำ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ SMEs หรือข้อมูลอื่นๆที่มีความสำคัญ 

 • ดูแลและประสานงานประชุม เพื่อเก็บข้อมูลในประเด็นเร่งด่วน รวมถึงการวิเคราะห์และสรุปผล อาทิ ความพร้อมของ SMEs ในการเข้าสู่ AEC , ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินธุรกิจของ SMEs
 • ร่วมประชุมงานด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก อาทิ สสว. , กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,กระทรวงการคลัง,กระทรวงพาณิชย์ ,กกร.
 • ดูแลโครงการที่ต้องประสานงานกับต่างประเทศ อาทิ โครงการ ASEAN SME Shift up 2018  

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (TOEIC 500 ขึ้นไป)
 • มีประสบการณ์ในด้านการจัดข้อมูลวิชาการ, การเก็บรวบรวมข้อมูลรวมไปถึงสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล ,การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติหรือข้อมูลทางเศรษฐกิจ ประสานงานต่างประเทศ 
 • มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น คิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะด้านการสื่อสาร มีความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม
  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ดังนี้

1. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและการดำเนินการกับรัฐ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม
3. ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
5. ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดหรือใบรับรองคุณภาพสินค้า
6. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม
7. ส่งเสริมนักอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางสำหรับนักอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม

วิธีการสมัคร

สนใจสามารถสอบถามและส่งรายละเอียดมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  โทรศัพท์ 02-345-1077 – 9   Email: hr.recruit.fti@gmail.com  

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : kanokwanp@off.fti.or.th โทร : 023451077-9 เว็บไซต์ : www.fti.or.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แผนที่บริษัท

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8532792
Engine by shopup.com