ค้นหางานด่วน !

ประจำฝ่ายวิศวกรรม / ประจำฝ่ายผลิต / ประจำฝ่ายบัญชี / ประจำฝ่ายบุคคล

ประเภทงาน : วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/อุตสาหกรรมประกาศวันที่ : 10 มิถุนายน 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ทุกสาขา

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

ผู้กำลังจะจบและจบการศึกษาแล้ววุฒิปริญญาตรี,

จากคณะบัญชี, คณะบริหารธุรกิจ,คณะเศรษฐศาสตร์,                                                      

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์,

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,คณะวิศวกรรมศาสตร์,

คณะนิติศาสตร์,คณะนิเทศศาสตร์(เอกการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ),

และผู้ที่เรียนสาขาใกล้เคียง เพื่อทำงานประจำฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 

 1. ประจำฝ่ายวิศวกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน,

วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมโลจิสติกส์, วิศวกรรมการจัดการ,

 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมเกษตร,

วิศวกรรมเคมี ด้านซ่อมบำรุง,ควบคุมระบบ, ผลิต, งานโครงการ

 

 1. ประจำฝ่ายผลิต, ควบคุมคุณภาพ, ประกันคุณภาพ, วิจัยและพัฒนา,

 ตรวจสอบ, ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา, งานบรรจุและควบคุมผลิตภัณฑ์สุดท้าย,

 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม, งานชีวอนามัยประจำโรงงานและฟาร์ม

 

 1. ประจำฝ่ายบัญชี, การเงิน, จัดซื้อ, การขาย, การตลาด, บริหารธุรการขาย,

คลังสินค้า, จัดส่ง, วิเคราะห์การตลาด, วิเคราะห์ระบบ

 

 1. ประจำฝ่ายบุคคล, ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายเอกสารต่างประเทศ,

งานสวัสดิการสุขภาพ, งานบริหารสำนักงาน, งานประกันภัย,

งานสถิติ, งานธุรการ, งานเลขานุการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี,

-  คณะบัญชี

-  คณะบริหารธุรกิจ,

-  คณะเศรษฐศาสตร์

-  คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์

-  คณะนิติศาสตร์,                                                

-  คณะนิเทศศาสตร์(เอกการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ)

-  และผู้ที่เรียนสาขาใกล้เคียง

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

ความเป็นมา

 

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ดำเนินธุรกิจหลักด้านปศุสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์และอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ที่ก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี

 

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ จดทะเบียนเป็นบริษัทประกอบกิจการส่งออกพืชผลทางการเกษตรเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2493 และได้ขยายตัวไปเรื่อยๆ ด้วยความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทที่ต้องการพัฒนาภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทย ในปี พ.ศ. 2506 จึงได้เปิดโรงงานผลิตกระสอบปอ อันเป็นจุดเริ่มต้นของความเพียรพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมและผีมือแรงงานอย่างเต็มความสามารถจวบจนปัจจุบัน

กลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มธุรกิจปศุสัตว์และอาหารสัตว์ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร และกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์

จากจุดเริ่มต้นของความมุ่งมัน กว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา เราได้พัฒนาความรู้ความชำนาญมาสร้างรวามก้าวหน้าในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้ฐานการดำเนินงานที่มั่นคงที่ยังคงรุดหน้าต่อไปในสังคมไทยของเรานี้ เพื่อคุณภาพที่ดีกว่าร่วมกัน

วิธีการสมัคร

เชิญผู้สนใจส่งใบสมัครงาน ระบุที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก

พร้อมแนบรูปถ่าย หลักฐาน ส่งมาที่ 

บริษัท  แหลมทองสหการ จำกัด 

ส่วนการสรรหา  ฝ่ายบริหารอัตรากำลัง 

วานิชเพลซ  เลขที่  1126/1  ถนนเพขรบุรีตัดใหม่ (มุมถนนวิทยุ)  เขตราชเทวี  กทม. 10400

โทร. 0-2253-4430, 0-2255-8694

(หาข้อมูลกลุ่มบริษัทฯ   www.laemthong.com )

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
วานิชเพลซ เลขที่ 1126/1 ถนนเพขรบุรีตัดใหม่ (มุมถนนวิทยุ) แขวงแขวงมักกะสัน เขตเขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : recruit@laemthong.com โทร : 0-2253-4430, 0-2255-8694 แฟ็กซ์ : - เว็บไซต์ : www.laemthong.com
กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8522645
Engine by shopup.com