ค้นหางานด่วน !

Management Trainee

ประเภทงาน : อื่น ๆประกาศวันที่ : 4 เมษายน 2562

รับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถในงานด้าน การบริหาร การเงิน การบัญชี ทรัพยากรบุคคล กฎหมาย ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - ศิลปศาสตร์ฺ-มนุษยศาสตร์
  - สังคมศาสตร์
  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - บริหารธุรกิจ
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน
  - นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  ไม่จำกัดจำนวน ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

ลักษณะงาน
•มีส่วนร่วมในการเรียนรู้การบริหารจัดการนโยบายของบริษัทฯ 
•มีส่วนร่วมการปฏิบัติและการดำเนินงานที่มีความสำคัญในการทำงานที่เหมาะสมขององค์กรในโลกธุรกิจ
•มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสายงานธุรกิจ อาทิเช่น วิเคราะห์ความต้องการซื้อ-ขาย วางแผนทำงบประมาณผลิตภัณฑ์ให้บริการในโลกธุรกิจ 
•มีส่วนร่วมในงานวิเคราะห์งบประมาณ การลงทุน และผลิตภัณฑ์การให้บริการในโลกธุรกิจ 
•รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แบบจำลองงบประมาณการเงิน การลงทุน ของแต่ละโครงการ เพื่อนำเสนอให้กับทางผู้บังคับบัญชา
•(Knowledge Culture)  ศึกษาการให้บริการขององค์กร และพัฒนาทักษะด้านการวางแผน วิเคราะห์การลงทุน และธุรกิจขององค์กรร่วมกับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
•วุฒิปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน สาขาการบัญชี 
•สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
•รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์งบการเงิน หรือ แผนธุรกิจองค์กร อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี
•มีความสามารถในการขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง
•สามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา (TimeLine) และทำงานอย่าง Proactive
•มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลข สถิติ และการคิดเชิงวิเคราะห์
•แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
•มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
•มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ
•มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม  MS Office  หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในงานเอกสาร
•มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการ (Windows)
•มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต
•มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษดี  

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6032932
Engine by shopup.com