ค้นหางานด่วน !

Software Engineer Trainee

ประเภทงาน : Web programer/Webmasterประกาศวันที่ : 4 เมษายน 2562

ยินดีรับเด็กจบใหม่ ที่มีความรู้ความสารถเเละสนใจในงาน Software Engineer

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย (Software Define Infrastructure, Network Monitoring tools, API)
 • (Monitor Systems) เฝ้าระวังและตรวจสอบการให้บริการระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ ที่ผิดปกติ เมื่อมีปัญหาให้ตรวจสอบสาเหตุของปัญหา ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และ Configure อุปกรณ์ Server, ระบบ Virtualization ระบบ Backup และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เบื้องต้น
 • (Troubleshoot Problems)แจ้งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านไอที แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ Server, ระบบ Virtualization ระบบ Backup และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เบื้องต้นอย่างรวดเร็ว

พร้อมทั้งดำเนินการสื่อสารให้ 2nd Level  และผู้เกี่ยวข้องทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขจนบรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า

 • (Track all Issues & Report Incidents) ติดตามรายงานผลการแก้ไขของเหตุการณ์นั้น พร้อมทั้งสรุปรายงานให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ

จนปัญหาหรือเหตุการณ์นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งบันทึกข้อร้องเรียน

 • (Knowledge culture) ศึกษาการให้บริการขององค์กร และพัฒนาทักษะ ด้าน Software Engineer ให้อยู่ในระดับ 2nd Level

 ในระยะเวลาที่รวดเร็วและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

                                 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วท.บ./วศบ.สาขาคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                                 รับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้าน Network Engineer, System Engineer อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี 

ทักษะ/ลักษณะ      :  สามารถเขียนโปรแกรม Python, Web Backend, Web Frontend

                                  มีความรู้เรื่อง Windows sever Linux UNIX Platform / Solaris

                                  มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Virtualization VMware, Hyper-V, Oracle VM

                                  มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Cloud-based ( Storage ), ( SAN Storage HP )

                                  มีความรู้และสามารถออกแบบ Cisco Network เบื้องต้นได้ ( Router, Switch, VLAN, WAN, Wireless )

                                  สามารถทำงานงานเป็นกะได้ หรือ สับเปลี่ยนชั่วโมงทำงานได้เมื่อต้องการ

                                  สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้ และเตรียมพร้อม บุกเบิกและยินดีทำงานหนักได้

                                  มีความรู้สึกรับผิดชอบสูง  สามารถเดินทาง และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

                                  มีความละเอียดรอบคอบ  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ตรงต่อเวลา

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6032927
Engine by shopup.com