ค้นหางานด่วน !

HRIS Officer

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • จัดทำรายงาน (Data Presentation Report) และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลรักษาระบบ HRIS ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ สนับสนุนแก่ผู้ใช้งาน (USER) HRIS ทุกส่วนที่เกี่ยวกับระบบ และจัดทำเอกสารรายงาน คู่มือ HRIS เป็นต้น
 • ประสานงานระหว่าง Implementor และ ตัวแทนฝ่ายบุคคลของแต่ละบริษัท ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถใช้ระบบ HRIS ได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
 • ให้บริการตามคำร้องขอ และให้ความรู้ ความเข้าใจการใช้ระบบ HRIS ให้แก่ผู้ใช้งาน (USER) เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของระบบ HRIS ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
 • ดูแลและปรับปรุง ฐานข้อมูลพนักงานบนระบบให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถนำไปใช้งานได้ตรงตามความเป็นจริง
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบ HRIS พร้อมทั้งดำเนินการทดสอบทำงานของระบบ HRIS ให้มีความทันสมัย และถูกต้อง
 • จัดการฝึกอบรมด้านการใช้งานระบบ HRIS ให้แก่ผู้ใช้งาน (USER) เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำเอกสารและคู่มือเพื่อสนับสนุนการใช้งานของระบบ HRIS
 • ประสานงานและให้คำแนะนำ HR แต่ละ BU ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล รวมถึงติดตามการส่งข้อมูลเพื่อประกอบการทำรายงานเพื่อนำเสนอ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ , การบริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ
 2. ประสบการณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล, IT อย่างน้อย 0-3 ปี
 3. ทักษะการสื่อสาร , ทักษะการประสานงาน, ทักษะการคิดเป็นระบบ ทักษะการแก้ปัญหา, และมีความเชี่ยวชาญการใช้ MS Office

วิธีการสมัคร

 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
44 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล์ : HR@mbk-center.co.th โทร : 028539000
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11796402
Engine by shopup.com