ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)

ประเภทงาน : วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบประกาศวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ศึกษาและจัดทำรายละเอียดระบบงานของหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ
 • ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ เช่น
 • - การตรวจสอบกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Process Audit)
 • - การตรวจสอบด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศ (Technical Information Systems Audit)
 • - การตรวจสอบโปรแกรมระบบงาน (Application Information Systems Audit)
 • - การตรวจสอบการพัฒนาระบบ (Systems Development Audit)
 • - การตรวจสอบการนำระบบมาใช้งานจริง (System Implementation Audit)
 • - การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ หรือกฎ ระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ (Compliance Information Systems Audit)
 • - การตรวจสอบด้าน IT อื่นๆ เป็นต้น
 • ทดสอบโปรแกรมระบบงานที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
 • จัดทำกระดาษทำการ และรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ
 • ร่วมวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำไปพิจารณาความถูกต้องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ
 • สรุปผลการตรวจสอบ โดยนำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ
 • ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้อเสนอที่เห็นชอบ
 • ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. การศึกษา : ปริญญาตรีสาขา Computer Science / Computer Engineeringหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ทักษะในงาน : มีความรู้ด้านระบบสารสนเทศ และโปรแกรมระบบงาน

วิธีการสมัคร

 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
44 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล์ : HR@mbk-center.co.th โทร : 028539000
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11792105
Engine by shopup.com