ค้นหางานด่วน !

บัญชีธุรกิจบริหารเงินและเงินฝาก - Business Accounting (Treasury & Deposit)

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 20 มกราคม 2563

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  5 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบดูแลการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานสรุปยอดเงินคงเหลือของเงินลงทุน รวมทั้งการคำนวณมูลค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนต่ำของเงินลงทุน รวมทั้งดอกเบี้ยจากเงินลงทุนเพื่อลงบัญชี
 • จัดเตรียมข้อมูลประกอบงบการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนของธนาคาร
 • บันทึกบัญชีรายการเงินลงทุนระหว่างกันและสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ
 • จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริหารเงินและเงินฝาก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี, การเงิน
 • สามารถใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดกันได้

 สถานที่ปฏิบัติงาน : Suanmali Office,  Pomprabsattrupai, Bangkok

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) (ธนาคารธนชาต) เดิมเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในชื่อ บริษัทเงินทุน เอกชาติ จำกัด(มหาชน) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 ภายใต้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบจำกัดขอบเขตธุรกิจ หลังจากนั้นได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547

ปัจจุบันธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์เป็นอันดับที่ 6 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย โดยเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของประเทศ ธนาคารได้นำเสนอบริการทางการเงินที่ครบวงจรผ่านเครือข่ายสาขากว่า 500 แห่งทั่วประเทศ แก่ลูกค้ากว่า 4 ล้านราย ครอบคลุมในหลากหลายธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ธุรกิจลูกค้ารายใหญ่ ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และธุรกิจบริหารจัดการกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ธนาคารมีสินทรัพย์รวมกว่า 1 ล้านล้านบาท

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
Thanachart Career Center, G Floor, Thanachart Bank Petchaburi Building, New Petchaburi Road แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : hr.recruitment@thanachart.co.th โทร : 02-208-6635 เว็บไซต์ : www.hr.thanachart.co.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีชิดลม
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีเพชรบุรี
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8498283
Engine by shopup.com