ค้นหางานด่วน !

PHP Programmer (นักเขียนโปรแกรมภาษา PHP)

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 8 มีนาคม 2562

นักเขียนโปรแกรมภาษา PHP

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท
  - ปริญญาเอก

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

สามารถพัฒนาด้วย php
สามารถพัฒนาด้วย php framework
สามารถพัฒนาโปรแกรมในลักษณะ MVC หรือ Framework ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ เช่น Laravel, CodeIgniter, Zend
มีความสามารถในด้าน html, javascript, css และใช้งาน jquery, angular, bootstrap ได้
มีความสามารถในการพัฒนาร่วมกับฐานข้อมูล MySql / Sql Server / Oracle และสามารถใช้งานฐานข้อมูลเหล่านี้ได้
มีความสามารถในการใช้งาน apache / nginx
มีความสามารถในด้าน HTML, CSS, JavaScript
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท เช่นมาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟแวร์ เป็นต้น
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความกระตืนรือร้น มีความคิดที่เป็นระบบ เรียนรู้เร็ว ชอบการทำงานเป็นทีม และสนุกที่จะทำงานในสภาวการณ์ของการแข่งขันโดยหวังให้บรรลุเป้าหมายเป็นสำคัญ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

-

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
99 ซ.พุ่มอุไร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : hrm@emworkgroup.com โทร : 02-276-3699, 091-856-6884, 098-214-4842
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11796227
Engine by shopup.com