ค้นหางานด่วน !

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 13 มีนาคม 2562

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายฯ

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  19500

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูปใช้ปรับปรุง แก้ไขฐานข้อมูล เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
 2. สนับสนุนงานการศึกษาของภาควิชาฯ เช่น ดูแลระบบ e-learning , บันทึกภาพ/ตัด-ต่อ ภาพประกอบจัดการเรียนการสอน ภาพกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกิจกรรมนอกสถานที่  
 3. สนับสนุนงานด้านบริการผู้ป่วย เช่น ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ด้านการให้บริการรักษาผู้ป่วย ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดปัญหา หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 4. สนับสนุน เตรียมความพร้อมอุปกรณ์และดูแลด้านโสตทัศนศึกษา ด้านการเรียน และระบบอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา  
 5. ดูแลโปรแกรมการเก็บข้อมูลการบริการภาควิชาฯและแก้ไขปัญหาเมื่อโปรแกรมขัดข้อง
 6. พัฒนาเว็บไซด์ของภาควิชา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาหมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 -35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร)(TOEIC 400 คะแนน  / MU GRAD Test  36 คะแนน  /  Mu-ELT 56 คะแนน / TOEFL - ITP 390 คะแนน)
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องฐานข้อมูล MySQL ,SQL Serve
 • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบงานด้วยภาษา PHP
 • มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 • มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
 • มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานต่างๆของหน่วยงาน 
 • มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะ วิธีการ แก้ไข
 • ผู้สนใจสามารถสมัครงานออนไลน์ผ่าน www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ และสมัครภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือกจากคุณสมบัติตามเอกสารในใบสมัครเป็นเบื้องต้นและจะเชิญผู้ที่เหมาะสมมาสอบคัดเลือกตามวัน เวลาและสถานที่ทำการคัดเลือกโดยจะประกาศให้ทราบใน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 ที่ www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career ทั้งนี้การคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 5137801
Engine by shopup.com