ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ

ประเภทงาน : พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO/วางแผนงานประกาศวันที่ : 3 มกราคม 2563

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - บริหารธุรกิจ
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดของงาน
1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูล (Information System) รับผิดชอบในการศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของธุรกิจ เพื่อที่จะหาทางนำเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิธีการทางธุรกิจ รวมถึงบุคลากรต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและให้บรรลุถึงความต้องการของธุรกิจ นั้น
2. ออกแบบและจัดวางระบบฐานข้อมูล รวมทั้งการติดตั้งด้วย
3. ให้คำแนะนำและอบรมทั้งทางด้านเอกสารและการพบปะพูดจา หรือการสัมมนาในหัวข้อของระบบงาน

ความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์และประเมินผล เพื่อหาความเป็นไปได้ของระบบ (Feasibility Study)
2. วิเคราะห์ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบธุรกิจที่เป็นอยู่
3. แจกแจงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องพัฒนาขึ้น เพื่อใช้หรือทดแทนระบบเดิม
4. กำหนดทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ (Alternative Solution) ในการแก้ปัญหา
5. เลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ตามความเหมาะสม
6. ออกแบบและวางระบบให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ
7. ให้คำแนะนำต่าง ๆ เมื่อระบบงานถูกนำมาใช้จริง

หน้าที่
1. จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งด้านกำลังคน
2. กำหนดแผนงานและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน
3. ดำเนินการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบงาน
4. จัดทำเอกสารและวิเคราะห์ระบบงานของธุรกิจในปัจจุบัน
5. พัฒนาระบบงานโดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ธุรกิจ
6. วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมต่าง ๆ ของเทคโนโลยี การปฏิบัติการ และฐานะทางเศรษฐกิจ
7. ทบทวนและยื่นข้อเสนอของระบบงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน
9. ออกแบบแฟ้มข้อมูลหรือฐานข้อมูลและโครงสร้างงบต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ
10. ออกแบบลักษณะการติดต่อระหว่างผู้ใช้ระบบกับระบบงานคอมพิวเตอร์ (User Interfaces) เช่นข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฏบนจอมอนิเตอร์ในขณะป้อนข้อมูล
11. ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและเทคนิค
12. ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย (Security) และการควบคุม (Control) ระบบ
13. ให้คำแนะนำทางด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ระบบดำเนินไปได้ตามเป้าหมาย
14. วางแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้ระบบที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ถูกนำมาใช้แทนระบบเดิมโดยให้มีความยุ่งยากน้อยที่สุด (Conversion Plans)

คุณสมบัติผู้สมัคร

• At least 7 years of experience in programmer and at least 3 years of experience in System Analyst
• Age between 30-35 years old
• Experience in communicate with venders and users
• Experience in preparation or update Procedure & Manual
• Experience in .net will be an advantage
• Good command of English

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นนำ เช่น ชุดชั้นใน "วาโก้", ชุดเด็ก, ชุดชั้นนอกสตรี มีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่น รักความก้าวหน้ามาร่วมงานกับบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

 

สวัสดิการ

- โบนัสประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- ค่ารักษาพยาบาล
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
- ปรับเงินประจำปี
- ทุนการศึกษาบุตร
- รางวัลอายุงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- สวัสดิการอื่นๆ

 

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านทาง www.job2news.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 132 ซอยเจริญราษฎร์7 (ซอยพระราม 3 ที่ 23 ถนนพระราม 3) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : career@wacoal.co.th โทร : 086-319-0263, 02-289-3100-9 ต่อ 223 เว็บไซต์ : www.wacoal.co.th
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11689791
Engine by shopup.com