ค้นหางานด่วน !

แพทย์ช่วยวิจัย/พยาบาลช่วยวิจัย

ประเภทงาน : แพทย์/พยาบาล/เภสัชประกาศวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2563

รับผิดชอบโครงการวิจัยในฐานะ แพทย์ช่วยวิจัย/พยาบาลช่วยวิจัย

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  20090/23440

 • ตำแหน่ง

  8 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

ลักษณะงาน/ความเชี่ยวชาญ

 1. Research Coordinator / Statistics / Bioinformatics / Data Management / Information Technology
 2. Community research
 3. Medical technology / Public health
 4. Molecular biology / Proteomics
 5. Cell and Molecular Biology of Immunology
 6. Cancer
 7. Anatomical Pathology
 8. Bioengineering / Electrical Engineering

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
 3. อายุไม่เกิน 35 ปี
 4. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงานด้านวิจัย ช
 5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา
 6. คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งและการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25567
 7. สามารถยื่นเอกสารสมัครงานมาได้ที่ คุณนวลรัตน์ หนูขาว E-mail : nuanrat.nuk@mahidol.edu

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว่า "โรงศิริราชพยาบาล" ต่อมาได้โปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย "โรงเรียนศิริราชแพทยากร" และเริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2433 นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกได้สำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรแพทย์ พ.ศ. 2436 และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2443 โรงเรียนแพทย์นี้ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 5 ว่า "ราชแพทยาลัย"

จากโรงเรียนแพทย์ ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นคณะแพทยศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย จากนั้นได้จัดตั้ง "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" ใน พ.ศ.2485 ครั้นถึง พ.ศ.2512 ได้สถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนนามจากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทรงพัฒนายกระดับมาตรฐานทางวิชาการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าสู่มาตรฐานสากล

ปรัชญา
ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิต ให้บริการทางการแพทย์และ สาธารณสุข และค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนทุกระดับเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด

วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

พันธกิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจที่จะจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำการวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และนำมาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งชี้นำสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
 
สวัสดิการ
 • Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนการศึกษาบุตร
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ทุนการศึกษา/ฝึกอบรม
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
 • รถรับ-ส่งบุคลากร
 • ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
 • ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
 • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว
 • สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นตามที่คณะฯกำหนด
 • สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
 • สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • เงินชดเชย
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินสวัสดิการสงเคราะห์
 • เงินเดือนเทียบเคียงเอกชน
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

วิธีการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. ประวัติส่วนตัว (CV)
2. สำเนาใบปริญญาบัตรและเกรดเฉลี่ย (Transcript)
3. คะแนนภาษาอังกฤษ (ไม่ตำกว่าเกณฑ์ตามตาราง)

     การทดสอบภาษาอังกฤษ   อาจารย์ นักวิจัย     สายสนับสนุน   ประสานงานต่างประเทศ
 IELTS(Academic Module)  6  3
 TOEFL IBT  79  29 40 
 TOEFL ITP  550  390  433
 TOEFL CBT  213  90  120
 TOEIC  -  400 500 
 MU GRAD Test  80  36 48 
 MU ELT  -  56 70 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 (ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
อีเมล์ : hrrcsiriraj@gmail.com โทร : 02-419-8864, 02-419-8741 เว็บไซต์ : https://www.si.mahidol.ac.th/jobs/index.html
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีวงเวียนใหญ่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8478897
Engine by shopup.com