ค้นหางานด่วน !

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นักวิชาการสารสนเทศ

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2563

1. System and Application Development 2. Infrastructure Management 3. Project Management

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ปริญญาตรี 20,090 ปริญญาโท 23,440

 • ตำแหน่ง

  20 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ใน 3 ลักษณะงานดังนี้

1. System and Application Development : วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนถึงขั้นตอนของการทดสอบระบบ ก่อนนำขึ้นใช้งานภายในคณะฯ

2. Infrastructure Management : ควบคุม ดูแลบริหารจัดการโครงสร้างระบบสารสนเทศของคณะฯ ในส่วนของระบบเครือข่าย ระบบแม่ข่าย ระบบเครื่องลูกข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของคณะฯ

3. Project Management : ควบคุม ดูแลบริหารจัดการโครงการด้านสารสนเทศต่างๆของฝ่ายสารสนเทศ

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์
 2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
 3. อายุไม่เกิน 45 ปี
 4. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์และทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา
 6. คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งและการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

  หมายเลขโทรศัพท์

  02 419 9188 / 02 419 5417 / 02 419 9067


  ยื่นเอกสารสมัครงานมาได้ที่  E-mail:
  krittayaporn.wik@mahidol.ac.th                                                                 หรือสามารถกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายสารสนเทศ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว่า "โรงศิริราชพยาบาล" ต่อมาได้โปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย "โรงเรียนศิริราชแพทยากร" และเริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2433 นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกได้สำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรแพทย์ พ.ศ. 2436 และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2443 โรงเรียนแพทย์นี้ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 5 ว่า "ราชแพทยาลัย"

จากโรงเรียนแพทย์ ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นคณะแพทยศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย จากนั้นได้จัดตั้ง "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" ใน พ.ศ.2485 ครั้นถึง พ.ศ.2512 ได้สถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนนามจากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทรงพัฒนายกระดับมาตรฐานทางวิชาการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าสู่มาตรฐานสากล

ปรัชญา
ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิต ให้บริการทางการแพทย์และ สาธารณสุข และค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนทุกระดับเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด

วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

พันธกิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจที่จะจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำการวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และนำมาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งชี้นำสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
 
สวัสดิการ
 • Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนการศึกษาบุตร
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ทุนการศึกษา/ฝึกอบรม
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
 • รถรับ-ส่งบุคลากร
 • ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
 • ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
 • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว
 • สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นตามที่คณะฯกำหนด
 • สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
 • สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • เงินชดเชย
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินสวัสดิการสงเคราะห์
 • เงินเดือนเทียบเคียงเอกชน
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

วิธีการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. ประวัติส่วนตัว (CV)
2. สำเนาใบปริญญาบัตรและเกรดเฉลี่ย (Transcript)
3. คะแนนภาษาอังกฤษ (ไม่ตำกว่าเกณฑ์ตามตาราง)

     การทดสอบภาษาอังกฤษ   อาจารย์ นักวิจัย     สายสนับสนุน   ประสานงานต่างประเทศ
 IELTS(Academic Module)  6  3
 TOEFL IBT  79  29 40 
 TOEFL ITP  550  390  433
 TOEFL CBT  213  90  120
 TOEIC  -  400 500 
 MU GRAD Test  80  36 48 
 MU ELT  -  56 70 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เลขที่ 2 ถ.วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 (ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
อีเมล์ : hrrcsiriraj@gmail.com โทร : 02-419-8864, 02-419-8741 เว็บไซต์ : https://www.si.mahidol.ac.th/jobs/index.html
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีวงเวียนใหญ่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11689230
Engine by shopup.com