ค้นหางานด่วน !

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership Development Program)

ประเภทงาน : อื่น ๆประกาศวันที่ : 8 มีนาคม 2564

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ทุกสาขา

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  18000

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership Development Program)

โครงการ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" (Teach For Thailand Leadership Development Program) เป็นตำแหน่งงานเต็มเวลา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำที่ทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยทุกคน ผู้เข้าร่วมโครงการจะปฎิบัติหน้าที่ "ครู" ในโรงเรียนที่มีบริบทท้าทายเป็นเวลา 2 ปี และทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่จะช่วยให้พวกเขากำหนดอนาคตที่ดีกว่าให้กับตนเองและคนรอบข้าง

ตลอดระยะเวลาสองปี Fellows จะฝึกฝนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะวิชาชีพและทักษะการทำงานกับชุมชนผ่านบทบาทครู และได้รับเงินเดือน 18,000 บาท (ไม่เว้นช่วงปิดเทอม) และเมื่อจบกระบวนการสองปีดังกล่าวไปแล้ว  Fellows จะเปลี่ยนสถานะเป็น Teacher for Thailand Ambassadors โดยจะเป็นสมาชิกของ เครือข่ายศิษย์เก่า Teach For Thailand Alumni Network และ Teach For All Network พร้อมทั้งทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ทั้งในและต่างประเทศ และร่วมขับเคลื่อนการศึกษาในภาคส่วนต่าง ๆ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ และจะจบการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 คณะหรือสาขาใดก็ได้ 
 • มีสัญชาติไทย และสามารถทำงานในประเทศไทยได้ถูกต้องตามกฏหมาย
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 • ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร 

 

เกณฑ์ในการคัดเลือก

 • ทักษะความเป็นผู้นำ
 • ทักษะการสื่อสารและโน้มน้าว
 • ทักษะการจัดการ
 • ความพยายาม อดทนต่อความยากลำบาก
 • ความนอบน้อม ความเคารพและไม่ตัดสินผู้อื่น
 • ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาน
 • เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

สวัสดิการ

 • เงินเดือน 18,000 บาท/ เดือน
 • การฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และกระบวนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำอย่างเข้มข้นตลอดสองปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ
 • โอกาสการฝึกงานช่วงปิดเทอม

 

ระยะเวลาการเริ่มปฏิบัติงาน

 • ฝึกอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
 • เริ่มปฏิบัติงานในโรงเรียน ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน หรือต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

วิสัยทัศน์ 

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มุ่งมั่นผลักดันให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้พวกเขากำหนดชะตาชีวิตได้ด้วยตนเอง

 

ที่มาและความสำคัญ 

ประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องคุณภาพและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ดังจะเห็นได้ว่า ความรู้ทางวิชาการโดยเฉลี่ยของเด็กไทยวัย 15 ปี ด้อยกว่าความรู้เฉลี่ยของเด็กทั่วโลกถึง 2 ปี นอกจากนี้ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติยังชี้ให้เห็นว่า ทุก ๆ ปีจะมีเด็กไทยอายุ 15 - 19 ปี ออกจากการเรียนกลางคันมากถึง 32% ปัญหาดังกล่าวพบมากในโรงเรียนตามชุมชนที่มีรายได้น้อย ซึ่งสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจส่งผลให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตกรุงเทพมหานครมีทักษะการอ่านที่ต่ำกว่าเกณฑ์ถึง 3.8 ปี หรือมีโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อน้อยกว่า 10 เท่า เมื่อเทียบกับเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีกว่า

อุปสรรคสำคัญสามประการที่ทำให้เด็กไทยประสบปัญหาเหล่านี้ คือ โรงเรียนและระบบการศึกษา (อันหมายรวมถึงความขาดแคลนทรัพยากรต่าง ๆ ของโรงเรียน การบริหารจัดการโรงเรียน คุณภาพของบุคลากรครู การประเมินผลการเรียน และการปกครอง) ทั้งยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปกครองดูแลบุตรหลาน และนำไปสู่การออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควรของเยาวชน เช่นเดียวกับค่านิยมต่าง ๆ ที่ฝังรากลึก เช่น การขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้เนื่องจากความอ่อนด้อยทางวิชาการของเด็กนักเรียนในชุมชนรายได้น้อย และทัศนคติที่มีต่อวิชาชีพครู ซึ่งเป็นผลให้ภาคการศึกษาไทยขาดบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และขาดการแก้ปัญหาวิกฤติทางการศึกษานี้อย่างจริงจัง ก่อให้เกิดวงจรของปัญหาอื่น ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ   

 

แนวทางแก้ไขปัญหา

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ สรรหาบุคคลที่มีศักยภาพสูงจากทุกสาขาวิชาที่ตระหนักถึงปัญหาสังคมและปัญหาการศึกษา มีความเป็นผู้นำ และพร้อมจะแปรศักยภาพของตนเองเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อระบบการศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลา 2 ปี โดยมุ่งหวังให้ผู้นำเหล่านี้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบุคคลต้นแบบที่มากกว่าผู้ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ แต่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นให้แก่เยาวชนในโรงเรียนขยายโอกาสเหล่านี้ ทั้งนี้    ในระยะยาว เรามุ่งสร้างเครือข่ายผู้นำที่จะร่วมกันทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับห้องเรียน โรงเรียน และภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันได้ในที่สุด

 

วิธีการสมัคร

ช่องทางการสมัคร: https://www.tfaforms.com/4848954

หมายเหตุ  การรับสมัครในปีนี้แบ่งออกเป็น 3 รอบ

 • รอบที่ 1: วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - 12 มกราคม พ.ศ. 2564
 • รอบที่ 2: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 30 มีนาคม พ.. 2564
 • รอบที่ 3: วันที่ 19 เมษายน – 18 มิถุนายน 2564

เทคนิคการกรอกใบสมัคร: https://web.facebook.com/TeachForThailand/videos/687450901795045/

 

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

 • เบอร์ติดต่อ: 092-275-0914 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก (มิ้น)
 • ที่อยู่: เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

มูลนิธิทีชฟอร์ ไทยแลนด์
102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26 แขวงแขวงคลองตัน เขตเขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : recruitment@teachforthailand.org โทร : 092-275-0914 เว็บไซต์ : www.teachforthailand.org
มูลนิธิทีชฟอร์ ไทยแลนด์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11722913
Engine by shopup.com