ค้นหางานด่วน !

IT Risk Management

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 30 กรกฎาคม 2564

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

งานบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 • ร่วมพัฒนาเครื่องมือ ทางด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร
 • วิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร
 • ติดตามมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุง นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 • จัดกิจกรรม สื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการตระหนักถึงความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
 • รวมรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 • แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • พัฒนาและปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 • ประสานงานและดำเนินการตามนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงร่วมจัดกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
 • เป็นคณะทำงานกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยทำหน้าที่เลขานุการ รวมทั้งดำเนินการให้มีประชุมอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ

งานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 • ดำเนินกิจกรรมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจองค์กร ตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ
 • ร่วมให้ข้อมูลในการปรับปรุงแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ควบคุม ความคืบหน้าโดยรวม
 • รวบรวมและจัดทำข้อมูลอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยง
 • สนับสนุนและติดตามผลการดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของอุบัติการณ์
 • สนับสนุนให้ฝ่ายต่างๆ ดำเนินการฝึกซ้อมและทดสอบตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเหมาะสมรวมทั้งจัดทำรายงานสรุป

การดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา
 • ประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจจะเกิดจากการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานรวม 4 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 • สามารถใช้ปรแกรม Computer พื้นฐานได้ดีมาก (Microsoft Office)
 • มีทักษะการสื่อสารในระดับดีมาก

 

วิธีการสมัคร

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
90 อาคารไซเบอร์เวิล์ด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 45 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : recruitment@pt.co.th โทร : 0-2168-3377 แฟ็กซ์ : 0-2168-3379 เว็บไซต์ : https://www.ptgenergy.co.th/
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11792241
Engine by shopup.com