ค้นหางานด่วน !

ีืUnderwriter - Non-Motor

ประเภทงาน : เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/ประกันประกาศวันที่ : 22 มีนาคม 2565

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - บริหารธุรกิจ
  - วิทยาศาสตร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  10 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. พิจารณารับประกัน Non – Motor (การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันสุขภาพ ฯลฯ) สำรวจภัย ทำหนังสือเสนอราคา / เงื่อนไขการประกันภัย ออกกรมธรรม์ และออกเอกสารแนบท้ายให้กับตัวแทนและลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2. รับแจ้งและสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้น และประสานงานฝ่ายงาน Non – Motor ในส่วนกลางเพื่อดำเนินการต่อไป
3. ตรวจสอบและยืนยันรายงานการขายประจำวันจากระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีที่งาน Non – Motor ใดไม่มีระบบประมวลผลให้จัดทำสถิติยอดขายโดยจำแนกตามรหัสตัวแทน เพื่อดูแลและติดตามงานขายของตัวแทนให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. จัดทำใบสำคัญจ่ายให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของบริษัทนำเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติในกรณีถอนประกัน
5. จัดเตรียมเอกสารและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสมัครสอบเป็นตัวแทนกับกรมการประกันภัยจนสำเร็จ รวมทั้งประสานงานการต่ออายุใบอนุญาตเมื่อครบกำหนด
6. ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับตัวแทน พร้อมทั้งติดตามงานของตัวแทนและดูแลการชำระเงินให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
7. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัย (Non – Motor) และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุ 22 - 30 ปี
- ปริญญาตรีด้านการประกันภัย การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีทักษะการเจรจาที่ดี
- มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
 - สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
- สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารวิริยะพันธ์โฮลดิ้งส์ บางพลัด

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

- ประกันชีวิต

- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

- ค่าทำงานล่วงเวลา

- ประกันสังคม

- ค่ารักษาพยาบาล

- สวัสดิการค่าคลอดบุตร

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- สวัสดิการเงินพิเศษ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยเดินทางไปต่างจังหวัด, ค่าทำงานต่างจังหวัด, ค่าเช่าที่พัก, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าพาหนะ, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

- เครื่องแบบพนักงาน

- สวัสดิการเงินกู้

- สวัสดิการงานศพ

- สหกรณ์ออมทรัพย์

- เงินโบนัสประจำปี

- เงินออมเกษียณอายุ

- สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
121/28, 65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : jobs@viriyah.co.th โทร : 021298888
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แผนที่บริษัท

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11796157
Engine by shopup.com